www.eprace.edu.pl » strategia-marketingowa-wawel » Wstęp

Wstęp

Strategia marketingowa wyznacza podstawowy kierunek działalności przedsiębiorstwa. Odpowiada na pytania kim są klienci firmy, jakie mają potrzeby i w jaki sposób firma może je zaspokajać. Horyzont planowania strategicznego przy dużych projektach na stabilnych rynkach wynosi nawet kilkadziesiąt lat. W przypadku mniejszych przedsięwzięć lub operujących na burzliwych rynkach okres ten skraca się często do nawet kilku lat.

Strategia marketingowa polega na najkorzystniejszym doborze zasobów i kadry do realizacji celów przedsiębiorstwa, wykorzystania nadarzających się okazji i ograniczenia ryzyka. Przewaga przedsiębiorstwa łączy się z robieniem czegoś lepiej i sprawniej od konkurentów. Przewaga konkurencyjna wynika z trafnego dostosowania zasobów do wytwarzania produktów dobrze zaspokajających potrzeby nabywców. Porozumienia strategiczne służą do wzmocnienia potencjału produkcyjnego, zespolenia zasobów kapitałowych i możliwości wejścia na nowe rynki zbytu. Można wyróżnić cztery typy porozumień strategicznych: w zakresie produktu, promocji, logistyki i komplementarności.

Celem pracy jest identyfikacja elementów strategii marketingowej i wskazanie pożądanych ich zmian na tle pozycji rynkowej „Wawel” S.A w Krakowie.

Praca składa się z czterech rozdziałów.

Pierwszy rozdział zawiera podstawowe informacje dotyczące istoty, rodzajów oraz metod kształtowania się strategii marketingowej firmy.

Charakterystyka organizacyjno-ekonomiczna stanowi drugi rozdział niniejszej pracy. Została tu dokładnie przedstawiona geneza i struktura organizacyjna firmy „Wawel” S.A , rynek cukierniczy jako obszar działania firmy. Wiele uwagi poświęcono również działalności produkcyjnej „Wawel” S.A jak również efektywności zarządzania zasobami finansowymi.

Kolejny rozdział poświęcony został opisie pozycji rynkowej firmy „Wawel” S.A jako podstawo doboru strategicznego. Przedstawiono tutaj metody analizy marketingowej, analizę makro i mikrootoczenia, analizę potencjału strategicznego oraz analizę SWOT.

Identyfikacja elementów marketingu – mix i pożądane ich zmiany w świetle pozycji rynkowej „Wawel” S.A stanowią czwarty, a zarazem ostatni rozdział pracy. Szczegółowo została tutaj opisana strategia produktu, ceny, dystrybucji oraz promocji.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.