www.eprace.edu.pl » strategia-marketingowa-wawel » Identyfikacja elementów marketingu mix i pożądane ich zmiany w świetle pozycji rynkowej „Wawel” S.A. » Produkt

Produkt

W teorii marketingu produkt jest to zbiór cech współtworzących wartość użytkową, a więc umożliwiających zaspokojenie potrzeb odbiorcy, przynoszących mu określone korzyści. Produktem jest cokolwiek, co można zaoferować na rynku, co może zyskać zainteresowanie, zostać nabyte, użyte lub konsumowane, zaspokajając czyjąś potrzebę64.

Produktem w rozumieniu marketingowym są więc65:

Ze względu na charakter odbiorców i zastosowanie produktów tradycyjnie dzieli się je na:

W każdym produkcie można wyróżnić pewne poziomy, składające się na cały produkt. W literaturze można spotkać się z dwoma głównymi koncepcjami budowy produktu66:

„Wawel” S.A. posiada marki mające znaczące udziały we wszystkich segmentach rynkowych. Pod względem cenowym Spółka produkuje wyroby w trzech kategoriach cen. Pierwszą z nich jest segment67:

„Wawel” S.A. posiada w swojej ofercie szereg produktów w różnej kategorii, a są to:

Produkty „Wawel” S.A. charakteryzują się wysoką jakością, czego potwierdzeniem są certyfikaty ISO 9001:2000 oraz HACCP uzyskane przez „Wawel” S.A. w czerwcu 1999r. r. (przy czym certyfikat ISO 9001 Spółka posiada od 1992 roku), a także wyróżnienia i nagrody zdobywane przez wyroby Spółki na targach i wystawach krajowych i zagranicznych oraz w różnych konkursach. Strategia dotycząca oferty rynkowej „Wawel” Kraków zmierza do zapewnienia maksymalnie kompletnej oferty, trafiającej w oczekiwania konsumentów. „Wawel” S.A. posiada w swojej ofercie wyroby cukiernicze ze wszystkich segmentów cenowych, jednak najistotniejszymi, z punktu widzenia wielkości sprzedaży, są wśród słodyczy: czekolady i galaretki. Ciągłe udoskonalanie opakowań i utrzymanie wysokiej jakości tych produktów flagowych „Wawla” Kraków ma na celu zdobycie zaufania i przywiązania konsumentów. W odpowiedzi na intensywne działania konkurencji w segmencie słodyczy tanich, Spółka dostosowała do nowej sytuacji rynkowej cenę czekolady Lekkiej pozycjonując ją w tym segmencie, jednak z uwagi na niską rentowność, „Wawel” S.A. nie zamierza prowadzić na nim intensywnej ekspansji. Równolegle ze stałym udoskonalaniem i promowaniem kluczowych wyrobów, „Wawel” S.A. wprowadza do oferty także nowe wyroby.

Posiadanie grup wyrobów w fazie dojrzałości nie świadczy o tym, iż należy je porzucić i koncentrować zasoby na produktach nowych. Należy docenić wysoki potencjał wciąż tkwiący w tych produktach. Przypadku posiadania produktów uważanych za dojrzałe należy znaleźć sposoby zaoferowania odbiorcom nowych wartości. Powinno się wziąć pod uwagę możliwość modyfikacji strategii dotyczącej rynku, produktu i marketingu-mix.

W procesie modyfikacji produktu „Wawel” S.A. mogłoby zastosować następujące strategie68:

Ważnym zadaniem w Spółce „Wawel” S.A jest przeanalizowanie, które narzędzia są najbardziej efektywne w fazie dojrzałości. Analizując wszystkie produkty „Wawel” należy stwierdzić, iż posiadają one zróżnicowany poziom wysokości sprzedaży, a tym samym różną konkurencyjność tej sprzedaży. Plan sprzedaży poszczególnych produktów powinien zostać określony w oparciu o analizę marketingową i ocenę potencjału wytwórczego „Wawel”. Ulepszenie struktury asortymentowej sprowadzić się powinno do eliminacji wyrobów przynoszących największe straty produkowanych w krótkich seriach. W ich miejsce należy wprowadzić nowe asortymenty o tym samym przeznaczeniu, ale korzystnych relacjach kosztowo-cenowych.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.