www.eprace.edu.pl » strategia-marketingowa-wawel » Identyfikacja elementów marketingu mix i pożądane ich zmiany w świetle pozycji rynkowej „Wawel” S.A. » Cena

Cena

Cena jest to wartość pieniężna (lub określona w inny sposób), za przyjęcie której sprzedający jest gotów zrzec się swoich praw do danego dobra lub też kupujący jest gotów ją oddać, aby do tego dobra nabyć prawa. Cena może dotyczyć m.in. towaru lub usługi. Cena równa się wartości dobra tylko wyjątkowo lub przypadkowo. Najczęściej się od niej odchyla. Poniżej inne definicje ceny69:

Czynniki determinujące politykę cenową „Wawel” S.A można podzielić na dwie grupy70:

Wybór polityki cenowej „Wawel” S.A jest podporządkowany strategii marketingowej, a ta ogólnej strategii spółki. Przy pomocy cen „Wawel” S.A realizuje następujące cele71:

Strategia cenowa jest ważnym i integralnym instrumentem marketingu-mix, bez swobody w tym zakresie firma nie mogła opracować optymalnego zestawu instrumentów marketingowych, jednak występują wyraźne bariery i ograniczenia wyboru strategii cenowych przez firmę. Pole manewru często zależy od skuteczności pozostałych strategii marketingowych. Polityka cenowa „Wawel” S.A. powinna być wypadkową wzrostu kosztów wytwarzania, relacji popytu i podaży oraz wprowadzenia usprawnień produktu. Przedsiębiorstwo uważa, że powinno dążyć się do maksymalnego przeniesienia wzrostu kosztów wynikających z działania czynnika inflacyjnego na cenę wyrobu, jeśli nie w pojedynczym produkcie to w skali całej Spółki. W zależności od elastyczności popytu na poszczególne wyroby należy zastosować rozwiązania zapewniające relatywny wzrost cen poprzez obniżenie rabatów, a także skracania terminów płatności w okresach wzmożonego popytu. Odbiorcy w zależności od ich wagi, asortymentu będącego przedmiotem obrotu, jego wielkości, a także znacznie dla obrotu Spółki powinni zostać zróżnicowani pod względem udzielanych bonifikat wpływających na cenę realizacji sprzedaży. Kolejnym działaniem zapewniającym relatywny wzrost ceny wyrobu może być okrawanie produktu w procesie technologicznym. Bardziej agresywną cenowo powinna być polityka w odniesieniu do rynku już posiadanego, natomiast elastyczniejsza przy strategii atakującej dla rozwinięcia handlu z nowymi kryteriami. Istotna będzie tu ocena perspektyw nowego rynku i możliwość zwiększenia sprzedaży pozwalającej na wydłużenie serii produkcyjnej i obniżki jednostkowych kosztów wytwarzania. Należy stale potwierdzać prace analityczne nad całą strukturą cen w kierunku uzyskania maksymalnych korzyści w postaci zwiększonej marży pokrycia kosztów produkcji.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.