www.eprace.edu.pl » strategia-marketingowa-wawel » Pozycja rynkowa „Wawel” S.A. jako podstawa doboru strategicznego » Metody analizy pozycji rynkowej

Metody analizy pozycji rynkowej

Dobór strategii marketingowej wymaga obszernej, pogłębionej analizy sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy, syntezy użytecznych informacji oraz rozstrzygnięcia problemów decyzyjnych charakteryzujących się wysokim poziomem nieprzejrzystości, niepewności i ryzyka. W procesie rozwoju strategii marketingowej potrzebne jest przede wszystkim znaczne doświadczenie i rozległa wiedza o potrzebach i zachowaniach podmiotów rynkowych. W tym procesie konieczne jest systematyczne prowadzenie analizy oraz strategiczne rozumowanie. Aby dokonać doboru strategii musimy ustalić cel strategii firmy, zrobić analizę dalszą i bliższą otoczenia, analizę zasobów. Analizę otoczenie i zasobów firmy Wawel S.A przedstawia tab. nr 1145.

Tab. nr 11. Analiza otoczenia i zasobów firmy Wawel S.A


Cel strategii Analiza bliższa otoczenia Analiza dalsza otoczenia Analiza zasobów
Zysk

Przychody

Koszty

Rentowność

Zatrudnienie

Klienci

Rynki

wyroby

Konkurencja

Klienci

Dostawcy

Właściciele

Sojusznicy strategiczni

Związki zawodowe

regulatorzy

Makroekonomiczne

Technologiczne

Socjokulturowe

Prawno-polityczne

Międzynarodowe

naturalne

Ludzkie

Rzeczowe

Finansowe

Informacyjne

Organizacyjne

Pozycja na rynku

Marka

Źródło: opracowanie własne

Jednym ze sposobów przybliżenia trudnych pojęć strategii marketingowej jest przedstawianie formułowania strategii jako ciągu decyzji marketingowych. Ustalając szeroko rozumianą strategię marketingową właściciel firmy lub menedżer decyduje46:

W węższym rozumieniu - formułowanie strategii oznacza kształtowanie polityki marketingowej firmy na wybranym rynku docelowym dla danego produktu. Menedżer podejmuje decyzje, jakie instrumenty marketingowe dobrać, aby stworzyć optymalną politykę firmy w zakresie produktu, ceny, dystrybucji i promocji. W dalszych etapach firma opracowuje strategię oddziaływania na nabywców i strategię konkurowania na wybranym rynku docelowym. Rozmowa w kręgu może dotyczyć strategii marketingowych stosowanych przez różne znane firmy (działające w miejscowości, w której znajduje się szkoła lub w miejscu zamieszkania). W ostatnich latach wyraźnie zaznaczył się wzrost zainteresowania ze strony zarówno badaczy akademickich, jak i przedsiębiorców zastosowaniem systemów informatycznych w procesie formułowania strategii marketingowej. Rozwijane są systemy wspomagania decyzji (SWD) wykorzystujące modele ilościowe i jakościowe oraz różne techniki analityczne.

Wysiłki badawcze koncentrują się również na zastosowaniu w procesie rozwoju strategii marketingowej systemów eksperckich (SE) oferujących określoną wiedzę oraz inteligentne wsparcie doradcze w procesie decyzyjnym, sztucznych sieci neuronowych (SzSN) umożliwiających modelowanie postępowania człowieka i przewidywanie sytuacji decyzyjnych oraz logiki rozmytej (fuzzy logic). Logika komputerowa istotnie różni się od procesów właściwych dla ludzkiego umysłu. Stąd obserwowane jest rosnące znaczenie rozwiązań wykorzystujących specyficzny rodzaj sztucznej inteligencji, zwany logiką rozmytą. Ta, uważa się, powinna odegrać istotną rolę w kreowaniu coraz bliższych i ściślejszych związków między człowiekiem a komputerami. Te narzędzia mają wspomagać człowieka przede wszystkim w procesie podejmowania ważnych decyzji, gdzie konkretne problemy decyzyjne charakteryzują się znaczną nieprzejrzystością (np. decyzje dotyczące wejścia na rynek).

Powyższe systemy i techniki posiadają oprócz oczywistych zalet także istotne ograniczenia, dlatego są prowadzone badania w celu zbudowania systemu hybrydowego, integrującego SWD, SE oraz proces analizy hierarchicznej (PAH), żeby rozszerzyć możliwości wspomagania procesu strategicznego planowania marketingowego. Wyżej wymienione systemy informacyjne wspomagające formułowanie strategii marketingowej, w większości przypadków znajdują się we wstępnej, początkowej fazie rozwoju. Wskazuję się na następujące przyczyny tego stanu rzeczy47:

Tab. nr 12. Zarys hybrydowego systemu informacyjnego

Procesy Audyt marketingowy Analiza SWOT  i inne narzędzia Metody portfelowe Prognozo- 
wanie i szacowanie
Określanie celów Wybór strategii
Modele Segmentacja rynku
Macierz Ansoffa
Analiza luki strategicznej
Analiza cyklu życia produktu
Prognozowanie i inne
Lista OT
Kluczowe czynniki sukcesu
Paradygmat Portera
Analiza czynników atrakcyjności rynku
SPACE i inne
GE
BCG
ADL
Hofera
i inne
Szacowanie ryzyka
Prognozowanie
Macierz Ansoffa
Model Portera
BCG
Analiza luki
BCG
GE i inne
Modele co-jeśli, itp.

Techno- 
logie

SIMarketingu
SWD, SE, SzSN, logika rozmyta i inne

SWD, SE, logika rozmyta SWD, SE, logika rozmyta SE, SzSn (SPSS, Statistica, QS, SAS, statgraphics, i inne) SE, SWD SE, SWD
Kadra menedżerska Opinie i doświadczenie Opinie i doświad. Opinie i doświad. Opinie i doświad. Opinie i doświad. Opinie i doświad.

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów spółki Wawel S.A

W proponowanym modelu wiedza i doświadczenie menedżerów są wspierane w czasie rzeczywistym, przez różne narzędzia analityczne oraz technologie, wykorzystywane w procesie rozwoju strategii marketingowej. Wykorzystanie tego systemu uzależnione jest także od doświadczenia, wiedzy oraz umiejętności kadry menedżerskiej w zakresie rozwoju strategii marketingowej oraz strategicznego planowania marketingowego. Przeprowadzenie audytu marketingowego jest wymaganym wstępnym warunkiem w procesie formułowania strategii marketingowej i powinno obejmować zasadnicze obszary tematyczne. W tym celu można zastosować odpowiednie metody i modele marketingowe, np.:komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.