www.eprace.edu.pl » strategia-marketingowa-wawel » Pozycja rynkowa „Wawel” S.A. jako podstawa doboru strategicznego » Analiza potencjału wewnętrznego

Analiza potencjału wewnętrznego

W procesie projektowania strategii ważne jest nie tylko poznanie czynników zewnętrznych i ich wpływ na firmę, ale także dokonanie wnikliwej analizy potencjału samego przedsiębiorstwa. Dopełnieniem całościowej analizy i oceny pozycji rynkowej Wawel S.A. jest analiza potencjału wewnętrznego przeprowadzona za pomocą58:

W zarządzaniu przedsiębiorstwem podstawowym celem podejmowanych wysiłków i starań jest chęć osiągnięcia sukcesu, tj. powodzenia, pomyślności, czy udanego skutku własnych, bądź wspólnych działań. Sukces jest rezultatem gry menedżera o skuteczność funkcjonowania swojego przedsiębiorstwa, jego umiejętności sprzyjania szansom i ich rozsądnego wykorzystania dla pomnożenia jego korzyści i usuwania trudności oraz przeszkód w realizacji założonych celów. O sukcesie przedsiębiorstwa, decyduje jego potencjał strategiczny w postaci odpowiednio dobranych i konkurencyjnych zasobów oraz zdolności przedsiębiorstwa do ich innowacyjnego i efektywnego wykorzystania. Sukces na rynku odnoszą te przedsiębiorstwa, które mają większe zdolności tworzenia swoich kluczowych umiejętności i ich wykorzystania w walce konkurencyjnej. Sposobem analizy zasobów i umiejętności przedsiębiorstwa jest analiza jego kluczowych czynników (zob. tab. nr 19) Maksymalną wartość jaką może uzyskać ocena kluczowych czynników sukcesu jest 5. Przy takim wyniku ogólna sytuacja przedsiębiorstwa byłaby idealna. Wynik uzyskany po przeprowadzonej analizie świadczy o dobrej sytuacji Wawel S.A., który ma wiele mocnych stron.

Tab. nr 19. Ocena kluczowych czynników Wawel S.A.

Lp. Czynniki Waga Ocena (1-5) Wartość ważona w kg
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Pozycja na rynku

Pozycja w dziedzinie kosztów

Jakość produktów

Marka firmy

Sieć dystrybucji

Efektywność reklamy

Zdolności produkcyjne

Wydajność produkcji

Wieloletnie doświadczenie

Zaopatrzenie materiałowe

0,06

0,09

0,09

0,11

0,09

0,12

0,12

0,12

0,07

0,13

2

3

3

4

3

4

4

4

2

5

0,12

0,27

0,27

0,44

0,27

0,48

0,48

0,48

0,14

0,65


Razem 1,00 X 3,60

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Wawel S.A

Kolejną analizą struktury portfela produktu przeprowadzoną dla Wawel S.A. jest macierz BCG. Została ona skonstruowana na podstawie dwóch zmiennych: stopy wzrostu rynku oraz względnego udziału w rynku badanych produktów. Macierz BCG: służy ocenie istniejącej sytuacji oraz określeniu strategii rozwoju firmy. Podstawową zaletą macierzy BCG jest syntetyczne ujęcie głównych wpływów otoczenia oraz obrazowe przedstawienie sytuacji w zakresie przepływów gotówki i potrzeb inwestycyjnych. Macierz BCG stanowi istotną pomoc dla optymalizowania wykorzystania finansów firmy z punktu widzenia długofalowych wyników firmy jako całości. (zob. tab. nr 20).

Tab. nr 20. Zestawienie danych do macierzy BCG Wawel S.A


Lp. Grupa produktów Wielkość sprzedaży wartościowo w tys. zł Tempo wzrostu w % Udział w strukturze sprzedaży ogółem w % ( pow. Koła) Względny udział w strukturze sprzedaży Promień koła
2002 2003
1.

2.

3.

Czekolada

Batony

Bombonierki

672413

321491

242638

991376

641342

261798

32,2

49,9

7,3

52,33

33,85

13,19

1,00

0,95

0,68

16,67

10,78

4,20


razem 1236542 1894516 X 100 X X

Źródło: opracowanie na podstawie materiałów Wawel S.A

Podsumowując przeprowadzoną analizę macierzy BCG można stwierdzić, iż czekolady znajduje się na pograniczu Dylematów i Gwiazd, batony na pograniczu czterech grup, natomiast wódka bombonierki znajdują się w grupie Psów. Sprzedaż czekolad charakteryzuje się wysokim udziałem w rynku, jest wysoko rentowna i stanowi główne źródło przychodów firmy Wawel S.A.. Batony to duża dynamika sprzedaży, a także duży udział w rynku. Bombonierki jako produkt należałoby umieścić na pograniczu znaku zapytania, ze względu na niższy udział w rynku niż czekolady i batony.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.