www.eprace.edu.pl » strategia-marketingowa-wawel » Pozycja rynkowa „Wawel” S.A. jako podstawa doboru strategicznego » Synteza cząstkowych wyników analizy pozycji rynkowej SWOT

Synteza cząstkowych wyników analizy pozycji rynkowej SWOT

Synteza pozycji rynkowej została przeprowadzona za pomocą metody analizy SWOT. Analiza SWOT59:

Wszystkie czynniki mające wpływ na bieżącą i przyszłą pozycję Wawel S.A. dzieli się na (zob. tab. nr 21)60:

Tab. nr 21. Czynniki analizy SWOT firmy Wawel S.A

Mocne strony ( s ) Waga Ocena 1-5 Suma ważona

1. Wizerunek spółki wśród klientów

2. Duży udział w rynku

3. Zaangażowanie pracowników

4. Kwalifikacje pracowników

5. Wykształcenie personelu

6. Stosunki międzyludzkie wśród załogi

7. Warunki pracy ( bhp)

8. Polityka płacowa w spółce


0,080

0,050

0,040

0,075

0,055

0,055

0,050

0,060


4

3

4

5

5

4

4

4


0,32

0,15

0,16

0,375

0,275

0,275

0,20

0,24


9. Zmianowość pracy

10. Wprowadzenie nowych technologii

11. Stopień nowoczesności maszyn i urządzeń

12. Różnicowanie cen usług w zależności od:

  • Formy i terminu zapłaty

  • Ilości wykonywanych zamówień

  • Rodzju nabywców

  • Cen konkurentów

  • Sezonowości

13. Realizacja czynności gwarancyjnych

14. Korzystne warunki u dostawców

15.sprawność działania administracyjnego i księgowego

0,050

0,055

0,050

0,075

0,080

0,080

0,055

5

4

4

5

4

4

4

0,25

0,275

0,20

0,375

0,32

0,32

0,22

Suma 1 X 3,955
Słabe strony ( w ) Waga Ocena Suma ważona

1. Kontrola jakości

2. Ilość pracowników

3. Podatność na naciski konkurencji

4. Brak inwestycji w marketing

5.żadkie badania marketingowe

6. Brak planów długookresowych

7. Technika i organizacja dystrybucji

8. Informacja o kanałach dystrybucji

9. Prowadzenie krajowej reklamy usług ( prasa, telewizja, plakaty, targi)

10. Prowadzenie promocji (rabaty, premie, prowizje)

11. Gospodarowanie materiałami i surowcami

12. Podział zadań i odpowiedzialność w zakładzie

13. Sprawność przepływu informacji

14. Asortyment usług

15 lokalizacja siedziby zakładu


0,045

0,090

0,060

0,080

0,035

0,035

0,045

0,040

0,075

0,095

0,055

0,055

0,065

0,085

0,055

-4

-3

-2

-2

-2

-2

-3

-2

-3

-4

-3

-4

-3

-4

-3

-0,18

-0,27

-0,12

-0,16

-0,07

-0,07

-0,135

-0,08

-0,225

-0,38

-0,165

-0,22

-0,195

-0,34

-0,165


suma 1 X -2,775
szanse ( o ) Waga Ocena Suma wazona

1. Zmniejszenie oprocentowania na kredyty rozwojowe i budowlane

2. Polityka nbp

3. Zapotrzebowanie na produkty cukiernicze

4. Wstąpienie do uni europejskiej

5. Zmiana mody

6. Zwiększenie liczby gospodarstw domowych

7. Pojawienie się nowych grup klientów

8. Wprowadzenie nowej ulgi dla handlowców

9. Popyt na artykuły cukiernicze za granicą (zachód)


0,1

0,085

0,075

0,065

0,085

0,095

0,085

0,095

0,095

5

4

4

3

4

5

4

5

4

0,50

0,34

0,3

0,195

0,34

0,475

0,34

0,475

0,38

Suma 1 X 3,845
Zagrożenia ( t ) Waga Ocena Suma ważona

1. Konkurencja ze strony innych zakładów

2. Zwiększenie bezrobocia

3. Zubożenie społeczeństwa

5. Wolniejszy wzrost rynku

6. Działanie szarej strefy

7. Wysokie podatki dochodowe za pracowników.

8. Duża podaż produktów cukierniczeh (spadek cen)

9. Wysokie składki na zus.

10. Prawne bariery w krajach współpracujących

11. Przepisy celne za granicą kraju

12. Poziom inflacji


0,095

0,090

0,090

0,080

0,085

0,090

0,095

0,095

0,085

0,075

0,095

-3

-3

-2

-2

-3

-1

-2

-3

-3

-3

-2

-0,285

-0,27

-0,18

-0,24

-0,255

-0,09

-0,19

-0,285

-0,255

-0,255

-0,19


Suma 1 X -2,495

Źródło: Opracowanie na podstawie materiałów Wawel S.A

W analizowanym Zakładzie przeważają mocne strony nad słabymi i szanse nad zagrożeniami. Jest to pozycja strategiczna maxi-maxi. Sposób obliczenia pozycji w analizowanym Zakładzie jest następujący:

Mocne strony – słabe strony 3,955 – 2,775 = 1,18

Szanse – zagrożenia 3,845 – 2,495 = 1,35

Wawel S.A. ma pozycję strategiczną maxi-maxi, tj. ma przewagę mocnych stron nad słabymi, sprzyja mu układ warunków zewnętrznych oraz posiada przewagę szans nad zagrożeniami. Jego strategia powinna polegać na wykorzystywaniu tych szans przy zaangażowaniu atutów, przy jednoczesnym zmniejszaniu i nie angażowaniu słabości. Pozycja ta pozwala na silną ekspansja poprzez agresywną penetrację rynku, zdobywanie nowych segmentów i rozwój usług. W przypadku Wawel S.A., który ma wysoko wyszkoloną kadrę pracowniczą, wysokiej jakości produkty i dobry wizerunek, strategia ta powinna zmierzać do zdobycia nowych klientów i inwestowanie w nowe produkty. Pozycja rynkowa firmy Wawel S.A. jest dobrze ugruntowana wśród producentów sektora cukierniczego. Jego sytuacja finansowa jest bardzo dobra, dzięki wysokiej sprzedaży, wysokiej jakości produktów po konkurencyjnej cenie. Po wprowadzeniu na rynek nowych produktów cukierniczych i po ich intensywnej promocji Wawel S.A. ma szanse na wysokie zyski w dłuższym okresie.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.